گوگرد میکرونیزه

گوگرد نقش_گوگرد در گياهان : ۱- دخالت اين عنصر در بسياري از فعاليت هاي آنزيمي ۲- شرکت گوگرد در ساختمان شيميايي بسياري از اسيدهاي آمينه نظير متيونين و سيستين و نيز ترکيبات فرار مولد رايحه گياهاني نظير سير و پياز و خردل ۳- ساخت روغن و بهبود کيفيت میوه ۴-گوگرد خاصيت قارچ کشي دارد و بيماري سفيدک را...

Continue reading

گوگرد بنتونیت 75 درصد

گوگرد نقش_گوگرد در گياهان : ۱- دخالت اين عنصر در بسياري از فعاليت هاي آنزيمي ۲- شرکت گوگرد در ساختمان شيميايي بسياري از اسيدهاي آمينه نظير متيونين و سيستين و نيز ترکيبات فرار مولد رايحه گياهاني نظير سير و پياز و خردل ۳- ساخت روغن و بهبود کيفيت میوه ۴-گوگرد خاصيت قارچ کشي دارد و بيماري سفيدک را...

Continue reading

گوگرد بنتونیت 90 درصد

گوگرد نقش_گوگرد در گياهان : ۱- دخالت اين عنصر در بسياري از فعاليت هاي آنزيمي ۲- شرکت گوگرد در ساختمان شيميايي بسياري از اسيدهاي آمينه نظير متيونين و سيستين و نيز ترکيبات فرار مولد رايحه گياهاني نظير سير و پياز و خردل ۳- ساخت روغن و بهبود کيفيت میوه ۴-گوگرد خاصيت قارچ کشي دارد و بيماري سفيدک را...

Continue reading

گوگرد

گوگرد نقش_گوگرد در گياهان : ۱- دخالت اين عنصر در بسياري از فعاليت هاي آنزيمي ۲- شرکت گوگرد در ساختمان شيميايي بسياري از اسيدهاي آمينه نظير متيونين و سيستين و نيز ترکيبات فرار مولد رايحه گياهاني نظير سير و پياز و خردل ۳- ساخت روغن و بهبود کيفيت میوه ۴-گوگرد خاصيت قارچ کشي دارد و بيماري سفيدک را...

Continue reading


کلیه حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای شرکت تعاونی یگانه یاران محفوظ است.